Přeskočit na obsah

Domů   O nás   Fotogalerie   Dokumenty   Kroužky   Jídelna   Kontakt 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na:
a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
c) prevenci školní neúspěšnosti
d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností výchovného poradce a školního metodika prevence, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
Výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Kontakt

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Bohuslavice 19
798 56

739 409 600 – ředitelna
602 732 786 – družina, 1. oddělení
734 303 190 – družina, 2. oddělení
720 070 711 – jídelna
732 526 616 – mateřská školka

Datová schránka: n2fmjt6
email: zsbohuslavice@volny.cz
číslo účtu: 181829140/0300

Navigace

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena

Napište nám

Kontakt

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Bohuslavice 19
798 56

739 409 600 – ředitelna
602 732 786 – družina, 1. oddělení
734 303 190 – družina, 2. oddělení
720 070 711 – jídelna
732 526 616 – mateřská školka

Datová schránka: n2fmjt6
email: zsbohuslavice@volny.cz
číslo účtu: 181829140/0300

Napište nám

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena