Přeskočit na obsah

Domů   O nás   Fotogalerie   Dokumenty   Kroužky   Jídelna   Kontakt 

METODIK PREVENCE

Metodická a koordinační činnost Metodika prevence na naší škole
Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinujea podílí se na realizaci preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (šikana, kouření, alkohol, drogy…). Své aktivity zaměřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů. Sleduje sociální dění ve škole, klima školy a třídy a při případném zjištění začínajícího rizikového chování se snaží problémy ihned vyřešit.
Je v kontaktu s odbornými pracovišti poskytujícími poradenské služby v oblasti rizikového chování. Pořádá přednášky a besedy s odborníky na výše zmíněná témata. Zajišťuje preventivní programy například formou výchovných koncertů. V případě zájmu pořádá přednášky i pro rodiče.
Jeho zájmem a cílem je vybudovat především klidné a podnětné prostředí pro rozvíjení samostatné osobnosti tak, aby se děti nenechaly v průběhu svého života nikým manipulovat. Vybudovat v nich samostatné uvažování, schopnost argumentovat a případně čelit důsledkům svého konání.

„Budete-li mít dotaz, nebo problém s chováním vašeho dítěte, můžete mě kontaktovat přes níže zobrazený on-line formulář. Věřím, že společnou cestou se nám podaří vybudovat klidné a podnětné prostředí pro rozvíjení osobnosti vašeho dítěte.“

ČINNOSTI METODIKA PREVENCE
(vyplývající z vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních z přílohy č. 2 vyhlášky č. 72/2005 Sb. upravené vyhláškou č. 197/2016 Sb.)

II.I Metodické a koordinační činnosti

  1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
  2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
  4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
  5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s přijímáním odlišnosti.
  7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
  8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
  9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.


II. II Informační činnosti

  1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a další zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
  4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školského poradenského zařízení.
  5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.
 

II. III Poradenské činnosti

  1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
  2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
  3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.


                                 Preventivní program školy ve šk. roce 2022/23                                    Plán práce metodika prevence ve šk. roce 2022/23

Kontaktujte nás

METODIK PREVENCE

Metodická a koordinační činnost Metodika prevence na naší škole
Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinujea podílí se na realizaci preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a anketyvztahující se k tématům primární prevence ( šikana, kouření, alkohol, drogy…). Své aktivity zaměřujena prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů. Sleduje sociálnídění ve škole, klima školy a třídy a při případném zjištění začínajícího rizikového chování se snažíproblémy ihned vyřešit.
Je v kontaktu s odbornými pracovišti poskytujícími poradenské služby v oblasti rizikového chování.Pořádá přednášky a besedy s odborníky na výše zmíněná témata. Zajišťuje preventivní programy například formou výchovných koncertů. V případě zájmu pořádá přednášky i pro rodiče.
Jeho zájmem a cílem je vybudovat především klidné a podnětné prostředí pro rozvíjení samostatné osobnosti tak, aby se děti nenechaly v průběhu svého života nikým manipulovat. Vybudovat v nich samostatné uvažování, schopnost argumentovat a případně čelit důsledkům svého konání.

„Budete-li mít dotaz, nebo problém s chováním vašeho dítěte, můžete mě kontaktovat přes níže zobrazený on-line formulář. Věřím, že společnou cestou se nám podaří vybudovat klidné a podnětnéprostředí pro rozvíjení osobnosti vašeho dítěte.“

ČINNOSTI METODIKA PREVENCE
(vyplývájící z vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenskýchzařízeních z přílohy č. 2 vyhlášky č. 72/2005 Sb. upravené vyhláškou č. 197/2016 Sb.)

II.I Metodické a koordinační činnosti

  1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
  2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
  4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
  5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s přijímáním odlišnosti.
  7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
  8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
  9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.


II. II Informační činnosti

  1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a další zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
  4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školského poradenského zařízení.
  5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.
 

II. III Poradenské činnosti

  1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
  2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
  3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Kontaktujte nás

Kontakt

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Bohuslavice 19
798 56

739 409 600 – ředitelna
602 732 786 – družina, 1. oddělení
734 303 190 – družina, 2. oddělení
720 070 711 – jídelna
732 526 616 – mateřská školka

Datová schránka: n2fmjt6
email: zsbohuslavice@volny.cz
číslo účtu: 181829140/0300

Navigace

Napište nám

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena

Kontakt

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Bohuslavice 19
798 56

739 409 600 – ředitelna
602 732 786 – družina, 1. oddělení
734 303 190 – družina, 2. oddělení
720 070 711 – jídelna
732 526 616 – mateřská školka

Datová schránka: n2fmjt6
email: zsbohuslavice@volny.cz
číslo účtu: 181829140/0300

Navigace

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena

Napište nám